Política de privacitat

Responsable del Tractament.

LIBRERIA AIT RECHE S.L. des d'ara la COMPANYIA, amb domicili de contacte situat a Passeig Eres de Santa Llúcia 7, baix. 03202. Elx (Alacant) i adreça de correu electrònic info@aliitruc.es, és el responsable del tractament de les seves dades.

Recollida de Dades y mesures de seguretat.

El responsable únicament recull les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través dels formularis inclosos en la pàgina web i les nostres adreces de correu electrònic.

La COMPANYIA garanteix que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades que es troben a la base de dades conforme el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Usos y Finalitats de les Dades Recollides.

La finalitat de tractament és la gestió de la relació comercial amb l'/la interessat/da. En concret les dades seran tractats de les següents maneres:

  • Registre i Gestió d'Usuaris/es.

La informació que ens proporcioni al formulari de registre s'utilitzarà per a la gestió dels/les usuaris/es de la pàgina web.

  • Gestió de Comandes.

Quan realitza una comanda al nostre portal, les dades que ens faciliti seran utilitzades per tramitar, enviar i facturar les comandes realitzades.

  • Enviament d'Informació.

Les dades que ens faciliti en els correus o formularis de contacte o mitjançant el nostre sistema de comandes seran empleats amb la finalitat de remetre per correu electrònic informació comercial sobre els productes, ofertes i promocions de l'responsable. Si no desitja rebre aquest tipus d'informació pot comunicar-ho a través de l'adreça d'adreça de correu electrònic a david@aliitruc.es.

  • Comunicació de Dades a Tercers.

El responsable té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació, si no està d'acord amb alguna d'aquestes cessions pot comunicar-ho a l'adreça de correu david@aliitruc.es. Les comunicacions previstes són:

  • Comunicacions establertes en la Llei.

Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials, etc).

  • Gestió de Pagaments.

Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per al pagament dels productes o serveis adquirits (entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats).

  • Missatgeria i Logística.

Es comunicaran a les empreses de missatgeria o logística amb les que treballem les dades de caràcter personal que resultin necessaris per a remetre-li els productes adquirits.

  • Recollida de Dades.

El tractament en general inclou la conservació de les dades i la comunicació als departaments apropiats de la COMPANYIA.

Les bases jurídiques del tractament són el consentiment exprés proporcionat pel/la interessat/da, l'interès legítim del responsable i l'execució d'una relació contractual.

Cal que l'/la interessat/a proporcioni les dades per poder prestar els serveis encomanats. En cas de no facilitar-se aquestes dades, el responsable del tractament no podrà dur a terme aquests serveis.

Les dades personals seran conservades durant el termini de conservació legalment obligatori.

L'/La interessat/da té la possibilitat de sol·licitar al responsable l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació, la seva supressió, la limitació del seu tractament, oposar-se a aquest tractament o a exercir la portabilitat de les dades que siguin tractades de forma automatitzada.

Per exercitar els seus drets d'adjuntar còpia de el document oficial que li identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l'adreça de correu electrònic david@aliitruc.es.

En cas de conflicte, l'/la interessat/da pot acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o a qualsevol altra autoritat de control competent per entendre de les seves reclamacions.

L'/La interessat/da pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment previ a la seva retirada

Les dades de l'/la interessat/da no seran usats per decisions individuals automatitzades.

  • Tractament de dades de menors de edat.

En compliment del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, LA COMPANYIA, per procedir al tractament de dades de menors de 14 anys requerirà el consentiment dels/les seus/seves tutors/es legals.

Correspon a LA COMPANYIA articular els procediments que garanteixin que s'ha comprovat de manera efectiva l'edat del/la menor, i l'autenticitat del consentiment prestat, si s'escau, pels/les seus/seves tutors/es o representants legals. En aquest sentit, cada vegada que un/a menor participi en una promoció organitzada per LA COMPANYIA, se li demanaran les dades d'identitat del/la tutor/a, la seva adreça postal, així com l'adreça de correu electrònic amb la finalitat de recaptar el consentiment parental, així com una còpia de l'DNI, i/o còpia de el llibre de família, mitjançant la qual quedi clarament determinada la filiació.